ผู้ว่าฯ สงขลา ปิดประตูเมืองกัน COVID ห้ามต่างด้าวเข้า ออกวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านสหพันธ์รัฐมาเลเซีย จ.สงขลา ออกหนังสือคำสั่ง ห้ามบุคลลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดสงขลา เป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ที่มีจำนวนผู้ติดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการติดต่อที่อันตรายในจังหวัดสงขลา ไม่ให้แพร่ไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นต้องลดโอกาสการแพร่ของ COVID และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาเปิด ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ

จังหวัดสงขลาจึงมีคำสั่งระงับการเดินทางเข้า ออก ของบุคคลต่างด้าว ยกเว้นคนประจำพาหนะขนสั่งสินค้าสัญชาติมาเลเซีย คันละ 1 คน ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรอง COVID 19 จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดผ่านแดน ดังนี้1 จุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ตรงข้ามด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

2 จุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ตรงข้ามด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

3 จุดผ่านแดนถาวรบ้านประกอบ อ.นาวี จ.สงขลา ตรงข้ามด่านดุเรียนบุรง อ.ปาดังเตอรับ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ปิดจุดผ่านชายแดนสงขลา

ที่มา สหพันธรัฐมาเลเซีย