เปิดเก ณฑ์ รับเงินเยีย ว ย า 2000 กระทรวง พม. ให้สิทธิคน 4 กลุ่มเป้าหมายเมื่อวันนี้ 25 เม.ย.63 เวลา 10.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. ชี้แจงกรณีการขอรับเงินเยี ยว ย ารายละ 2000 บาท จากกระทรวง พม. ที่มีการแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ ว่า

กระทรวง พม. มีระเบียบหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยี ยวย า ดังกล่าว สำหรับประชาชนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดื อดร้ อน ไม่ใช่สำหรับประชาชนทั้งหมดในภาพรวมของประเทศ เช่น

1 เด็ก

2 คนพิการ

3 ผู้สูงอายุ

4 ผู้ที่เดือดร้อน

จากสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดของโควิ ด-19 ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมิ นข้อเท็ จจ ริงจากนักสังคมสงเคร าะห์ว่ามีความเดือ ดร้ อนอย่างไร และความต้องการเร่งด่ วนมากน้อยเพียงใด และต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอน แม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในวงกว้าง แต่ผู้ที่จะได้รับเงินเยี ยวยาต้องเป็นประชาชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆ อาทิ เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น หากเมื่อผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือ จึงจะมีการจ่ายเงินเยีย วย ารายละไม่เกิน 2000 บาท

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดื อดร้ อนจากโควิ ด-19 ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ทางกระทรวง พม. สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวง เพื่อดูแลประชาชนที่เดื อดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุด และตกหล่นให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ หากประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเดื อดร้ อน อยู่ในสภาวะยากลำบาก ตกงาน ไม่มีรายได้ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ได้ทุกจังหวัด ในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย หรือแจ้งมายัง สายด่ วน พม. โทร 1300 ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตลอด 24 ชม ทั้งนี้กระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ขอบคุณ – amarintv