​ สส นครพ​ นม ชี้เกษต​ รกรคว​ รได้เงิน​ ช่​ วยเ​ หลือเพิ่มเป็น 35000หน้าแรก ข่าว ข่าวโซเชียล สส นครพนม ชี้เกษตรกร...

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ที่มีผู้ได้รับผลกระทบมากมาย ซึ่งมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมาช่วยเหลือ 5000 บาท ซึ่งผู้ที่เป็นเกษตรกรจะไม่ได้รับสิทธิช่วยเหลือ ดังนั้นทางกระทรวงการคลัง จึงอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤต CO VID และภัยแล้ง รายละ 15000 บาท แบบจ่ายครั้งเดียว จำนวน 9 ล้านครัวเรือน โดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหนนี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกสเกษตรกร

เมื่อวันที่ 25 เมษายน นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สส นครพนม กล่าวว่า เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากข่าวพบมีเกษตรได้รับผลกระทบจำนวนมากจากสถานการณ์นี้ ตนมีข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา ดังนี้

ให้อำเภอและเขต ออกประกาศและสำรวจปัญหาคนตกงานเฉียบพลันจากสถานการณ์นี้ แล้วช่วยเหลือทันที ไม่มีหลักเกณฑ์ยุ่ง คนตกงานและครอบครัวทุกคนจะได้รับคูปองอาหารไว้บริโภค 3 มื้อทุกวัน มีกระทรวงแรงงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มาร่วมสำรวจเรื่องการมีงานทำและที่อยู่อาศัย คนไทยทุกคนทั้งที่ตกงานหรือไม่ตกงาน มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล รายละ 5000 บาท ต่อเดือน รวม 3 เดือนนายชวลิต วิชยสุทธิ์ สส นครพนม

สามารถนำบัตรประชาชนไปขึ้นเงินได้ทุกธนาคารทันที แล้วธนาคารรวบรวมตั้งเบิกจากกระทรวงการคลังมาชดใช้ ยกเว้นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ส่วนคนมีฐานะจะสละสิทธิ์ไม่รับเงินช่วยเหลือหรือไม่ก็ได้และรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับ SME ซึ่งเป็นธุรกิจของคนชั้นกลางและมีจำนวนมหาศาลที่เข้าไม่ถึงทุนให้มากกว่านี้ ควรนำงบประมาณส่วนใหญ่มาช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ไม่ให้ล้มละลาย ส่วนเกษตรกรควรได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละ 35000 บาทสำหรับมากตรการที่ออกมาช่วยเหลือชาวเกษตรกร ทางด้านนายชวลิต วิชยสุทธิ์ สส นครพนม เห็นว่าควรช่วยเหลือครอบครัวละ 35000 บาท

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4016233

ขอบคุณ khaosod