การไฟฟ้า ขยายเวลายกเว้นเก็บอัตราค่าไฟ ออกไปอีก 3 เดือนการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ขยายเวลายกเว้นเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดประเภท 3-7 ไปอีก 3 เดือน และแจ้งเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้า Off Peak ประเภท TOU วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ตามมติ ครม.การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ที่กำหนดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งบังคับใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้นการไฟฟ้านครหลวง แจ้งขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จากกำหนดเดิมออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 นั้น กกพ. ในคราวประชุมครั้งที่ 42/2563 (ครั้งที่ 685) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มีมติให้ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 คิดอัตราค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off Peak ตามข้อกำหนดอัตรา Time of Use (TOU)