อนุมัติแล้ว! กลางเดือนสิงหาคม จ่ายเงินอีก 15,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าข่ายว่างงานตามเงื่อนไขคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำลังจะได้รับเงิ นชดเชยรายได้ จำนวน 5,000 บาท 3 งวด รวมเป็น 15,000 บาท เป็นการชดเชยย้อนหลังของเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 โดยจะจ่ายเป็นก้อนเดียว โดยที่ทาง

คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิค-19 สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน คือ ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนนางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษก สปส. เปิดถึงความคืบหน้าของโครงการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้ ประกันสังคมมาตรา 33 ลูกจ้างที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาทจำนวนเกือบ 6 หมื่นคน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่“ยืนยันว่าขณะนี้มีข้อมูลและจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่แน่ชัดแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม”

สาเหตุเกิดจากสำนักงานประกันสังคมได้คัดแยกรายชื่อออกมาแล้ว โดยคัดกรองจากกิจการที่มาขึ้นทะเบียนรับรองขอเงินชดเชยให้ลูกจ้างก่อนนี้ แต่ก็มีผู้ประกันตนบางส่วน ซึ่งเป็นส่วนน้อย ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางสำนักงานประกันสังคมก็จะติดต่อขอข้อมูลกลับไปโดยเงิน 15,000 บาท จะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนได้ ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม 2563 สอดคล้องกับที่นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาณ์ไว้ก่อนหน้านี้ คือจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี และทำงานในสถานประกอบการ จะต้องมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือเรียกง่ายๆว่าเป็น “พนักงานเอกชน”

ผู้ประกันมาตรา 33 ดังกล่าวจะต้องเพิ่งว่างงาน และจ่ายเงินสมทบประกันสังคมไ ม่ถึง 6 เดือน ภายในเวลา 15 เดือนย้อนหลัง ทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขการรับเงิ นทดแทนระหว่างว่างงานจากกองทุนประกันสังคม นอกจากนี้ยังไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด ในสัดส่วน 62% ของค่าจ้างรายวัน และไม่เคยได้รับเงิน เยียวยาจากโครงการอื่นๆของภาครัฐ เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการเยียวยา กลุ่มเปราะบาง เป็นต้นสำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั่วไปที่ส่งเงินสมทบมากกว่า 6 เดือน สามารถรับเงินทดแทนกรณีว่างงานได้ตามปกติ

ที่มา สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station