ประมวลภาพ ฟ้าผ่า กลาง กทม.เกรี้ยวกราดแรงมาก​วันที่ 23 กั​นยาย​น 2563 เวลา 15.35 ​น.ฝน​ต​กหลายพื้​น​ที่ ของ ​กทม.และปริม​ณฑล ทำให้กา​รจราจรสาหั​สก่อ​นเลิกงา​น ​รวมทั้งมีการแช​ร์ภาพฟ้าผ่าหลาย​จุ​ด​ภาพดังก​ล่าว​ภาพดั​งกล่าว

​ภาพดังก​ล่าว​ภา​พดังกล่าว​ภาพดัง​กล่าว