4 ปี เ กิ ดนั กษั ต ร จะได้จั บเงิ นก้ อ นโต ล้างห นี้แ บ บไม่คา ดฝั น


อันดับ 1 ปีขา ล
สำหรับคนที่เกิ ด ในปีขาลในเ รื่ อ งของหน้าที่การงา นช่วงนี้ จะเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี หน้าที่จะประสานงา
นกันเป็นสิบทิศ จะได้รับการคลี่คลาย ปัญห าต่าง อาจจะรู้สึกเหนื่อยบ้างในเ รื่ อ งของทัศนค ติเพื่อนร่วมงา นบาง
คนบางกลุ่ม อาจจะทำให้คุณเดือ ดร้ อ น

การเงินในช่วงนี้เจอกับค่าใช้จ่ า ย ที่ไม่ทันคาดคิดการล งทุ นบางอย่างบานปลาย เจอลูกห นี้ ผิ ดสัญญ าค่าใช้จ่
า ยมากมาย โดนยืมเ งิ นแล้วไม่คืน แต่ปลายเดือน จะมีรา ยไ ด้พิเศษเพิ่มมากขึ้น จะได้จับเงิ นก้อ นโตแบบไม่
คาดคิด ได้ไปปลดห นี้สิ นให้เบาบางลง

อันดับ 2 ปีวอ ก
คนที่เกิ ดในปีวอ ก หน้าที่การงา นของคุณ ในช่วงนี้ ถือว่าเป็นช่วงที่ เหมาะสมมีโอกาสได้ลงหลักปักฐานเจอ
แนวทาง ในการทำงา นที่ชอบที่ใช่ ส่วนคนที่ ทำงา นมานาน ธุรกิ จหน้าที่การงา นจะเริ่มมั่นคงตำแหน่งเริ่มสูง

การเงินช่วงนี้ จะได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่ การค้ าขา ยกำ ไ รงดงา ม มากมีมีรา ยไ ด้พิเศษเพิ่มมากขึ้น ได้เ
งิ นปันผ ลและการล งทุ นไว้นานแล้ว

อันดับ 3 ปีมะเส็ ง
สำหรับคนที่เกิ ดในปีมะเส็ งหน้าที่การงา นในช่วงนี้ ถึงแม้ว่าจะมีบางสิ่ งบางอย่างที่เข้ามา ในช่วงระยะเวลา
เดียวกันอาจจะรู้สึกขา ด ห า ย บางสิ่ง บางอย่างไป อาจจะเป็นลูกน้อ งที่รู้ใจลูกจ้า งที่รู้ใจ อาจจะเหนื่อ ย แต่
คุณก็สามารถทำงา นให้ลุล่ ว งได้ ต ามกำหนด

สำหรับการเงิ นสถาน กา รณ์การเงิ น เริ่มดีมากขึ้น คนรอบข้างเริ่มให้การเกื้อหนุน ไม่ว่าจะทำอะไรหาขา ยอ อ
นไลน์ก็ดี ต ามตลาดที่คุณ ต้องการก็ดี จะช่วยสร้าง รา ยไ ด้ให้งดงาม คนรา ยจ่ า ยที่มากขึ้น คุณก็สามารถ
ผ่อนคลายมันได้ สัปดาห์หน้า จะเป็นการดีที่สุด สำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่

อันดับ 4 ปีกุน
สำหรับคน ที่เกิ ดในปีกุนในเ รื่ อ งของ หน้าที่การงา น หากธุร กิ จของคุณที่กำลังทำอยู่นั้น มีการติดต่อสื่อส า
ร กับคนต่างชาติต่างถิ่น จะสำเร็ จ ไปได้ด้วยความงดงามช่วงนี้จะต้อง ร ะมั ดร ะ วั งปัญห าเกี่ยวกับความขัดแ
ย้ ง เพื่อนร่วมงา น บางที อาจจะทำให้คุณเดื อดร้อ น ผลงา นโดดเด่น
อาจจะทำให้มีคนนิ น ท าการเงินในช่วงนี้ มีรา ยไ ด้มากขึ้น แต่ถ้าหากนำเงิน ไปลงทุนกับสิ่งที่ไม่มีความรู้ จะเ สี
ยหายอาจข า ดทุนได้มาก ช่วงนี้ไม่ควรลงทุน ในธุร กิ จใหม่ จะได้เงิ นก้อนโต ไปล้างห นี้สิ น