คนแห่กดปุ่มสละสิทธิ์ เราชนะ ล่าสุด 4.3 หมื่นรายแล้ว


วันที่ 16 ก.พ. น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ว่า
ภายหลังเพิ่มปุ่มสละสิทธิ์หน้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่าในวันที่ 16 ก.พ.2564 มีผู้สละสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะแล้วประมาณ 43,400 คน โดยการสละสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com นั้นสำหรับผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น แต่ไม่สามารถขอรับสิทธิ์โครงการฯ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ม.ค.2564
อาทิ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่รับค่าตอบแทนโดยตรงจากหน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีลักษณะของงานที่เป็นอาสาสมัครหรือเป็นการจ้างรายวัน รวมถึงผู้รับบำนาญปกติ
หากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะงานเป็นอาสาสมัครหรือการจ้างรายวัน และได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง หากผ่านเกณฑ์การคัดกรองของโครงการฯ จะสามารถได้รับความช่วยเหลือจากโครงการฯ ได้ น.ส.กุลยากล่าว