5 วันเกิดจะถูกหวยร างวัลที่ 1 ชุดใหญ่


วันจันทร์

มีเกณฑ์ได้ลาภลอยจากตัวเลข เลขท้ายโทรศัพท์เจ้านายจะให้โชคใหญ่
แนะซื้อกับหญิ งพิกา รที่ขายในห้าง จะถูกโฉลกกับดว งท่านมากนักแลแนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย เกิ ดวัน
อังค ารเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนแต่กลับดว งไม่ดี
อย่ างใครเขา แนะใส่บ าตรตอนเช้าในวันอังค าร จะดี
กับตัวท่านมากนักแล และยังช่วยสะสมบุญบ ารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งๆขึ้น และปี 2564 นี้ถือเป็นปีที่ดว ง
ชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศ รษ ฐีใหม่ ป้ายแดง มีดว งโชคลาภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว
วันพุธ

มีเกณฑ์ได้ลาภลอยจากตัวเลข เลขทะเบี ย นรถป้ายแดงที่เพิ่งเกิ ดอุบั ติเห ตุแต่ไม่ถึงกับเสี ยชีวิ ตจะให้โชคใหญ่
แนะให้ไปทำบุญโลงศ พ จะดีกับตัวท่านมากนักแล และยังช่วยสะสมบุญบ ารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งๆขึ้น วันศุกร์
วันศุกร์