เตรียมเอกสารให้พร้อม ลงทะเบียน บัตรคนจนรอบใหม่ ปี 64


เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยจ้า กับการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ประจำปี 2564 ซึ่งหลายคนเองก็ยังไม่ทราบว่ารายละเอียดเป็นยังไง วันนี้เราจึงนำเงื่อนไข และรายละเอียดมาฝาก ซึ่งเงื่อนไขการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้
-ผู้สมัครต้องเป็น คนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
-ผู้สมัครที่ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
-ผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้
-ผู้สมัครถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังข้างต้น จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น
-ผู้สมัครต้องนำรายได้ต่อครัวเรือน นำมาประกอบการพิจารณาด้วย
-ผู้สมัครใดมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ หากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-ผู้สมัครที่มีหรือถือบัตรเครดิตอยู่ในมือ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ เพราะตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เท่ากับว่า มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี
เพิ่มเติมจากการที่ทางกระทรวงการคลังออกมาระบุว่า จะมีการปรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรฯ ใหม่ เพิ่มเติมคือ จะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเกณฑ์การพิจารณารูปแบบใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีฐานะทางบ้านและครอบครัวดีเนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหลาน หรือบุคคลอื่นๆในครอบครัว เพื่อที่จะได้ทราบว่าใครจนจริง ใครจนไม่จริง สำหรับผู้ถือบัตรฯ อยู่แล้ว จะได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากบัตรฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าก๊าชหุงต้ม โดยกระทรวงการคลังได้ของบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ไว้อยู่แล้ว ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกังวลว่า จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว
สถานที่สำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ประจำปี63-64 หากทางรัฐบาลกำหนดวันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ภายในไตรมาสที่ 4 หรือระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ได้แล้วท่านที่สนใจสามารถเดินทางไปสมัครได้ ตามสถานที่ดังนี้
-ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
-ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
-สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
-สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
เอกสารสำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่
-บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
-สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี)
-ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้
-บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
-สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)
-สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
-ใบรับรองแพทย์
-สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล
รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 43,164.51 ล้านบาท ต่อมาในปี 2562 จำนวน 93,155.42 ล้านบาท และในปี 2563 จำนวน 47,843.56 ล้านบาท ด้านปี 2564 คาดการณ์ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 54,729.25 ล้านบาท