กรมจัดหางาน รับสมัครคนไทย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 26,400


วันที่ 21 มีนาคม 2564 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ไต้หวันกับบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ซึ่งประกอบกิจการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จำนวน 40 อัตรา แบ่งเป็นเพศชาย 14 อัตรา และ เพศหญิง 26 อัตรา เงินเดือน 24,000 เหรียญไต้หวัน (ประมาณ 26,440 บาท) มีระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี
คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 20 ถึง 40 ปี ส่วนสูง 160 ถึง 175 เซนติเมตร
เพศหญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี ส่วนสูง 150 ถึง 165 เซนติเมตร
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
สายตาอยู่ในระดับปกติ 1.0 และไม่บอดสี
หูการได้ยินอยู่ในระดับปกติ 0 ถึง 25 เดซิเบล
ไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำยาเคมี
หากมีประสบการณ์ทำงานแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่
ค่ารูปถ่าย
ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี)
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
ค่าวีซ่า
ค่าตรวจ cv
ค่าประกันสุขภาพ cv
ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,000 บาท )
สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกและเข้าทำงานในประเทศไต้หวัน ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในประเทศไทย จำนวน 600 เหรียญไต้หวัน โดยเก็บใบเสร็จเป็นหลักฐานยื่นแก่นายจ้าง ค่ากักตัว 14 วันในไต้หวัน ค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานไต้หวัน และค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง
กรณีคนหางานจะต้องเตรียมค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายในไต้หวัน ได้แก่ ค่าอาหารและที่พัก จำนวน 2,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน และค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร ได้แก่
1.ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด
5.สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ(EMS) หรือบริการรับส่งพัสดุของบริษัทเอกชน ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 โดยระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงาน ไต้หวัน และประเทศอื่น ๆ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร02-245-1034 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือ (สมัครงานไต้หวัน TRIPOD)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2245-1034 สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วน กรมการจัดหางาน โทร. 1694