เราชนะรอบที่ 2 ใครรออยู่บ้าง


ตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับสิทธิ์และเมื่อ
ไม่นานในเดือนเมษายนนี้ก็ได้โอนเงิ นจ่ายทีเดียว 7,000 บ าท

ไปให้กลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศ ษที่ผ่านสิทธิ์แล้วไม่ต้องรอ
ร ายอาทิตย์ต่อไปซึ่งตอนนี้จะต้องลุ้นว่าหากมีเร าช นะรอบ 2

นั้นแน่นอนว่าประชาช นอะไรคนต่างเรียกร้อง
เป็นเงิ นสดและลุ้นว่ารั ฐ บ าลจะให้เกิ ดการ

มีเร าช นะรอบ 2 หรือไม่หรือจะเปลี่ยนแปลงใดๆซึ่งจะต้องรอ
การยืนยันอีกครั้งหนึ่งหลังเทศกาลสงกรานต์ผ่านพ้นไปก่อน
Post Views: 273 อ่านเพิ่มเติม Close